Feltámadás - Lev Tolsztoj

This quote was added by marc3
Csodálkozni szoktunk rajta, ha a tolvaj kérkedik ügyességével, a prostituált romlottságával, a gyilkos kegyetlenségével. De csupán azért csodálkozunk rajta, mert ezeknek az embereknek a köre, atmoszférája korlátozott, és - főként - mert mi kívül állunk rajta.


Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
hodor_1234 88.00 96.6%
hodor_1234 83.26 95.2%
hodor_1234 80.76 97.0%
sarimarton 75.25 96.7%
hodor_1234 73.99 93.8%
szalaiak 73.59 97.7%
user216276 71.14 94.2%
hodor_1234 70.30 91.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
miklosabel 52.99 94.2%
miklosabel 53.03 89.9%
miklosabel 59.40 94.5%
user627574 46.81 91.2%
nmate98 47.42 98.9%
voroskoi 41.66 91.8%
voroskoi 40.91 92.2%
voroskoi 42.25 92.8%