Szabadulás - Justin Cronin

This quote was added by aradipatrik
Megértette, hogy a gyász olyan hely, ahová az ember egyedül megy. Olyan, mint egy ajtók nélküli szoba, és az, ami ott történik, meg mindaz a harag és fájdalom, amit az ember érez, arra való, hogy ott is maradjon, senki másnak semmi köze hozzá.

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
illesg 112.34 100%
hodor_1234 99.31 98.0%
sandorcser 94.47 100%
benedekhgabor 92.76 94.6%
hodor_1234 90.39 95.7%
sarimarton 89.68 94.6%
c1sc0 89.60 98.4%
user87173 88.09 97.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
benedekhgabor 92.76 94.6%
user925732 41.14 84.1%
miklosabel 61.71 93.5%
benedeksimo 47.81 93.5%
user87173 88.09 97.6%
user627574 50.80 95.3%
nmate98 49.32 98.0%
user627574 50.68 92.0%