Elektromosságtan - Hevesi Imre

This quote was added by deathkanizsa
Azokat az eszközöket, amelyek töltött testek közötti potenciálkülönbségnek, illetve feszültségnek a mérésére szolgálnak, elektrométereknek nevezzük. Működésük az elektrosztatikai kölcsönhatásokból származó erőknek nem elektrosztatikai eredetű, pl. rugalmassági, nehézségi erőkkel való kiegyensúlyozásán, illetve mérésén alapul.

Train on this quote


Rate this quote:
3.5 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
hodor_1234 86.74 96.7%
hodor_1234 84.96 97.9%
hodor_1234 76.18 96.7%
sarimarton 70.95 95.9%
c1sc0 64.82 93.2%
hodor_1234 64.79 92.9%
user216276 63.79 94.0%
aradipatrik 62.74 97.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
miklosabel 50.88 93.2%
user627574 44.47 92.1%
user627574 49.54 92.6%
voroskoi 35.23 89.8%
user627574 39.57 89.9%
user627574 47.89 94.8%
szekelydavidkaa 52.84 95.9%
user627574 49.93 96.7%