Morze Bałtyckie - o tym warto wiedzieć - Jacek Urbański, Jan Marcin Węsławski

This quote was added by marre
Bałtyk jest morzem z wieloma wyspami, z czego często nie zdajemy sobie sprawy, gdyż polska część Bałtyku jest ich pozbawiona. W wąskim połączeniu z Morzem Północnym leżą wyspy: Fionia, Zelandia i Lolland. W centralnej części morza znajdują się: Bornholm, Olandia i Gotlandia. U wejścia do Zatoki Ryskiej znajduje się Hiuma i Sarema, a Morze Botnickie i Zatoka Botnicka są oddzielone od reszty Bałtyku archipelagiem Wysp Alandzkich.

Train on this quote


Rate this quote:
2.8 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 165.00 96.3%
inw_typer 121.00 90%
inw_typer 110.00 100%
inw_typer 99.00 96.7%
inw_typer 77.00 60%
inw_typer 77.00 100%
inw_typer 77.00 92.8%
duszeks 66.56 93.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
slvco 31.73 89.0%
duszeks 66.56 93.1%
duszeks 61.47 93.3%
krzys01k 58.18 97.3%
user802950 44.96 86.9%
krzys01k 59.79 99.5%
artk 38.18 96.0%
user802950 43.69 88.2%