Morze Bałtyckie - o tym warto wiedzieć - Jacek Urbański, Jan Marcin Węsławski

This quote was added by marre
Bałtyk jest morzem z wieloma wyspami, z czego często nie zdajemy sobie sprawy, gdyż polska część Bałtyku jest ich pozbawiona. W wąskim połączeniu z Morzem Północnym leżą wyspy: Fionia, Zelandia i Lolland. W centralnej części morza znajdują się: Bornholm, Olandia i Gotlandia. U wejścia do Zatoki Ryskiej znajduje się Hiuma i Sarema, a Morze Botnickie i Zatoka Botnicka są oddzielone od reszty Bałtyku archipelagiem Wysp Alandzkich.

Train on this quote


Rate this quote:
2.8 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 165.00 96.3%
inw_typer 121.00 90%
inw_typer 110.00 100%
inw_typer 99.00 96.7%
inw_typer 77.00 60%
inw_typer 77.00 100%
inw_typer 77.00 92.8%
montezuma 71.66 98.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
florek 46.09 93.5%
krzysiekh 42.74 96.2%
mr-kamyk 22.61 98.9%
mr-kamyk 19.10 98.4%
kaneo 39.61 86.5%
koochan 60.00 97.7%
megi 48.13 93.3%
montezuma 71.66 98.4%