Korpen - Edgar Allan Poe

This quote was added by eirikirs
I den dystra midnattsstunden satt jag, vid min möda bunden, bläddrande i mången gammal sägen, som man sällan ser, då jag, halvt i sömnen fången, tyckte mig förnimma gången utav någon. Och vad mer? Jo, en dov och sakta knackning utanför på dörren sker - endast det och intet mer.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 163.00 98.6%
inw_typer 119.00 90.5%
mafuso 107.61 99.6%
mafuso 105.90 100%
mafuso 104.91 99.3%
mafuso 102.02 99.3%
mafuso 99.88 100%
mafuso 98.12 99.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
mafuso 105.90 100%
mafuso 107.61 99.6%
mafuso 95.59 98.2%
mafuso 104.91 99.3%
mafuso 98.12 99.3%
mafuso 88.96 98.2%
mafuso 93.45 98.2%
mafuso 99.88 100%