STRACH JAKO PODSTAWA RELIGII - Kotarbiński, Infeld, Russel

This quote was added by user55182
Religia jest oparta przede wszystkim i głównie na strachu. Jest to częściowo lęk przed nieznanym, a częściowo, jak już mówiłem, pragnienie posiadania jak gdyby starszego brata, który stanie po naszej stronie we wszystkich kłopotach i sporach. Lęk jest fundamentem tego wszystkiego - lęk przed tajemnicą, obawa porażki, lęk przed śmiercią. Strach rodzi okrucieństwo, nic więc dziwnego, że okrucieństwo i religia szły zawsze ręka w rękę. Lęk jest podstawą ich obu.

Train on this quote


Rate this quote:
3.2 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 166.00 93%
inw_typer 111.00 100%
montezuma 89.55 99.4%
inw_typer 89.00 56%
inw_typer 89.00 100%
montezuma 79.97 96.5%
bayaz 79.72 99.6%
montezuma 78.40 97.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
montezuma 89.55 99.4%
user394605 55.23 92.9%
jmper 30.86 98.7%
barto1 58.50 95.1%
luqa007 45.74 99.1%
montezuma 79.97 96.5%
user802950 49.00 86.7%
montezuma 73.33 95.5%