Kotarbiński, Infeld, Russel - Strach, religia a nauka

This quote was added by user55182
Nauka może nam pomóc przezwyciężyć ten tchórzliwy strach, w którym ludzkość żyła przez tyle pokoleń. Nauka i nasze serca mogą nas nauczyć rezygnacji z poszukiwania urojonej podpory, z wynajdywania sobie sprzymierzeńców w niebie, i używania naszych sił raczej do tego, żeby uczynić z tego świata miejsce, w którym żyć warto, a nie piekło, które zrobiły z niego Kościoły w ciągu minionych wieków.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 164.00 90.9%
inw_typer 120.00 97.5%
inw_typer 98.00 100%
inw_typer 87.00 94.2%
montezuma 85.08 97.8%
montezuma 84.10 98.7%
montezuma 83.69 97.5%
montezuma 82.65 98.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
krzysiekh 53.67 99.0%
florek 50.85 95.9%
mr-kamyk 20.29 98.0%
ominous_gremlin 54.65 98.0%
kambul 32.96 87.0%
mdziecielski 48.78 97.5%
adr8688 48.08 94.9%
user394605 54.43 91.6%