Kotarbiński, Infeld, Russel - Strach, religia a nauka

This quote was added by user55182
Nauka może nam pomóc przezwyciężyć ten tchórzliwy strach, w którym ludzkość żyła przez tyle pokoleń. Nauka i nasze serca mogą nas nauczyć rezygnacji z poszukiwania urojonej podpory, z wynajdywania sobie sprzymierzeńców w niebie, i używania naszych sił raczej do tego, żeby uczynić z tego świata miejsce, w którym żyć warto, a nie piekło, które zrobiły z niego Kościoły w ciągu minionych wieków.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 164.00 90.9%
inw_typer 120.00 97.5%
inw_typer 98.00 100%
inw_typer 87.00 94.2%
montezuma 85.08 97.8%
montezuma 84.10 98.7%
montezuma 82.65 98.3%
montezuma 82.12 98.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
montezuma 84.10 98.7%
montezuma 85.08 97.8%
montezuma 82.12 98.7%
montezuma 77.80 98.3%
montezuma 82.65 98.3%
luqa007 47.47 96.8%
montezuma 80.99 97.3%
mkrzempek 77.31 96.1%