Odpowiedzi na tezy kreacjonistwów 2 - John Rennie

This quote was added by user55182
Żadne dodatkowe dowody nie zmienią teorii w prawo, które stanowi opisowe (często ilościowe) uogólnienie jakiegoś wycinka wiedzy. Kiedy więc naukowcy mówią o teorii ewolucji albo dajmy na to, o teorii atomowej budowy materii bądź o teorii względności, nie wyrażają przez to żadnych zastrzeżeń co do jej prawdziwości.

Train on this quote


Rate this quote:
4.3 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 116.00 100%
inw_typer 105.00 92%
inw_typer 94.00 100%
bryskiewiczr 89.95 83.5%
t0mekju1ce 88.59 99.4%
montezuma 88.32 99.1%
montezuma 87.96 98.7%
montezuma 87.03 99.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
auranoth 58.74 92.1%
auranoth 57.18 93.2%
auranoth 55.73 92.4%
auranoth 56.38 93.2%
auranoth 48.35 91.3%
kamil0301 63.61 91.8%
auranoth 57.37 93.5%
auranoth 51.15 88.7%