Odpowiedzi na tezy kreacjonistwów 2 - John Rennie

This quote was added by user55182
Żadne dodatkowe dowody nie zmienią teorii w prawo, które stanowi opisowe (często ilościowe) uogólnienie jakiegoś wycinka wiedzy. Kiedy więc naukowcy mówią o teorii ewolucji albo dajmy na to, o teorii atomowej budowy materii bądź o teorii względności, nie wyrażają przez to żadnych zastrzeżeń co do jej prawdziwości.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 116.00 100%
inw_typer 105.00 92%
inw_typer 94.00 100%
bryskiewiczr 89.95 83.5%
montezuma 87.96 98.7%
montezuma 87.03 99.7%
inw_typer 83.00 95.4%
montezuma 82.76 97.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
montezuma 87.03 99.7%
user394605 59.82 94.4%
megi 50.22 92.4%
montezuma 81.54 99.1%
montezuma 82.76 97.2%
slvco 36.55 94.0%
luqa007 54.35 94.6%
luqa007 46.82 97.2%