Odpowiedzi na tezy kreacjonistów - 3 - John Rennie

This quote was added by user55182
Oprócz teorii ewolucji - czyli koncepcji rozwoju zachodzącego dzięki dziedzicznym zmianom - można też rozważać fakt ewolucji. NAS definiuje go jako "powtarzalną obserwację, którą można uznać za prawdziwą dla wszelkich praktycznych zastosowań". Zapis kopalny i liczne inne dowody świadczą, że organizmy ewoluowały w czasie. Choć nikt nie obserwował tych przemian bezpośrednio, dowody pośrednie są wyraźne, jednoznaczne i przekonujące.

Train on this quote


Rate this quote:
3.5 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 136.00 100%
inw_typer 114.00 96.8%
montezuma 78.33 97.3%
bayaz 76.15 96.2%
montezuma 76.05 96.4%
montezuma 74.52 97.3%
mkrzempek 73.40 98.4%
c0il 73.20 95.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
user368221 39.06 92.7%
user368221 38.75 90.2%
mdziecielski 45.33 96.9%
montezuma 76.05 96.4%
qwertyspeed 35.67 86.3%
montezuma 78.33 97.3%
mkrzempek 73.40 98.4%
montezuma 74.52 97.3%