Odpowiedzi na tezy kreacjonistów 5 - John Rennie

This quote was added by user55182
Na przykład uznanie istnienia ewolucji prowadzi do wniosku, że pomiędzy najstarszymi znanymi człowiekowatymi (sprzed około 5 mln lat) a człowiekiem nowoczesnym anatomicznie (który pojawił się około 100 tys. lat temu) powinniśmy odnajdować istoty o cechach coraz mniej małpich i coraz bardziej ludzkich. I takie zjawisko rzeczywiście stwierdzono na podstawie zapisu kopalnego.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 132.00 88%
inw_typer 99.00 97.0%
montezuma 83.26 96.9%
mkrzempek 80.50 97.9%
montezuma 80.36 97.9%
montezuma 79.80 97.9%
mkrzempek 79.01 96.2%
montezuma 78.72 96.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
dorota410 22.35 78.3%
user220801 36.50 89.5%
mishasha 44.81 91.7%
mishasha 39.51 92.6%
qwerty12 34.35 91.3%
wawa6609 35.32 97.2%
gohm 28.24 93.5%
user654925 46.56 90.8%