Odpowiedzi na tezy kreacjonistów 5 - John Rennie

This quote was added by user55182
Na przykład uznanie istnienia ewolucji prowadzi do wniosku, że pomiędzy najstarszymi znanymi człowiekowatymi (sprzed około 5 mln lat) a człowiekiem nowoczesnym anatomicznie (który pojawił się około 100 tys. lat temu) powinniśmy odnajdować istoty o cechach coraz mniej małpich i coraz bardziej ludzkich. I takie zjawisko rzeczywiście stwierdzono na podstawie zapisu kopalnego.

Train on this quote


Rate this quote:
2.8 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 132.00 88%
inw_typer 99.00 97.0%
michal6271 85.72 98.4%
michal6271 84.56 97.9%
michal6271 83.57 95.4%
montezuma 83.26 96.9%
t0mekju1ce 81.99 98.2%
mkrzempek 80.50 97.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
auranoth 52.54 93.1%
livingpharaoh 27.86 94.7%
deadcyp0 43.74 92.8%
krzysio 48.43 96.2%
janek3d 45.57 92.8%
shoxxiica 48.64 95.4%
t0mekju1ce 81.99 98.2%
t0mekju1ce 78.79 96.4%