Odpowiedzi na tezy kreacjonistów 6 - John Rennie

This quote was added by user55182
Nie powinno natomiast być - i nie ma - znalezisk skamieniałości człowieka nowoczesnego anatomicznie towarzyszących szczątkom mezozoicznych dinozaurów (w warstwach geologicznych sprzed ponad 65 mln lat). Przewidywania biologii ewolucyjnej są zwykle znacznie bardziej szczegółowe niż powyższe i badacze stale je weryfikują.

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 130.00 96.1%
inw_typer 130.00 76%
inw_typer 108.00 94.7%
inw_typer 97.00 68%
montezuma 79.97 97.3%
montezuma 77.46 97.3%
c0il 75.62 94.1%
montezuma 73.50 97.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
waszker 54.52 92.0%
qwertyspeed 40.56 88.4%
luqa007 48.87 93.6%
luqa007 47.07 96.4%
c0il 75.62 94.1%
user73810 24.53 88.8%
waszker 49.68 91.2%
user75575 36.91 93.6%