Hayat - A. J. Cronin

This quote was added by marc3
Yaşam, özgür ve engelsiz yolculuk yaptığımız düz ve kolay gidilen bir koridor değil yolumuzu aradığımız, kaybolup aklımızın karıştığı ve zaman zaman bir çıkmaz sokağına geldiğimiz bir geçişler labirentidir.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mavikuzey 103.77 97.2%
mavikuzey 98.69 94.1%
mavikuzey 97.92 99.0%
mavikuzey 97.68 92.8%
mavikuzey 97.18 93.2%
mavikuzey 93.76 91.2%
mavikuzey 93.60 93.2%
mavikuzey 91.33 92.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
omerbustun 44.65 85.1%
omerbustun 35.14 83.3%
omergokce 43.85 80.5%
profiterolll 69.36 100%
profiterolll 64.59 97.6%
profiterolll 71.58 98.6%
profiterolll 58.82 94.9%
profiterolll 58.94 95.8%