Hayat - A. J. Cronin

This quote was added by marc3
Yaşam, özgür ve engelsiz yolculuk yaptığımız düz ve kolay gidilen bir koridor değil yolumuzu aradığımız, kaybolup aklımızın karıştığı ve zaman zaman bir çıkmaz sokağına geldiğimiz bir geçişler labirentidir.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
_murat_ 121.79 99.0%
_murat_ 118.75 99.5%
_murat_ 117.58 100%
_murat_ 106.51 98.6%
_murat_ 104.99 99.0%
mavikuzey 103.77 97.2%
mavikuzey 98.69 94.1%
mavikuzey 97.92 99.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
koochan 67.19 99.5%
user82860 30.73 88.1%
omerbustun 52.56 86.2%
hateseedling 54.96 87.2%
hateseedling 49.70 79.5%
omerbustun 62.60 94.1%
_murat_ 117.58 100%
oflifurkan 48.62 92.0%