Mutsuz - Erich Fromm

This quote was added by marc3
Her insan mutlu olamaz... Çünkü; gereğinden fazla özler dünü, hak ettiğinden fazla düşünür yarını; ve hiç hak etmediği kadar bilinçsizce yaşar bugünü. Her insan mutlu olamaz. Çünkü; gereğinden fazla özler hayatından çıkanları. Hak ettiğinden daha büyük umutla bekler hayatına girecekleri ve asla göremez yanı başındakileri.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 161.00 94.0%
mavikuzey 108.56 97.0%
mavikuzey 107.58 98.5%
mavikuzey 102.98 95.8%
mavikuzey 102.07 95.8%
mavikuzey 101.14 92.8%
mavikuzey 100.52 96.7%
mavikuzey 99.90 93.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
inw_typer 161.00 94.0%
profiterolll 66.40 97.6%
koochan 61.75 95.3%
user53488 31.19 94.2%
mcnr1713 19.73 87.1%
profiterolll 69.81 98.8%
mcnr1713 18.79 83.7%
mcnr1713 17.86 82.4%