Mutsuz - Erich Fromm

This quote was added by marc3
Her insan mutlu olamaz... Çünkü; gereğinden fazla özler dünü, hak ettiğinden fazla düşünür yarını; ve hiç hak etmediği kadar bilinçsizce yaşar bugünü. Her insan mutlu olamaz. Çünkü; gereğinden fazla özler hayatından çıkanları. Hak ettiğinden daha büyük umutla bekler hayatına girecekleri ve asla göremez yanı başındakileri.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 161.00 94.0%
mavikuzey 108.56 97.0%
mavikuzey 107.58 98.5%
mavikuzey 102.98 95.8%
mavikuzey 102.07 95.8%
mavikuzey 101.14 92.8%
mavikuzey 100.52 96.7%
mavikuzey 99.90 93.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
koochan 62.75 96.4%
user82860 29.98 87.2%
user82860 26.56 85.9%
omerbustun 39.42 85.7%
omerbustun 52.32 84.3%
oflifurkan 53.38 91.5%
smo0th_af 20.87 88.1%
omerbustun 60.20 93.4%