Yazı - Ahmet Altan

This quote was added by marc3
Çocukken, kendime ait küçücük bir denizaltım olmasını isterdim, binip derinlere, kalabalıklardan uzaklara gidebileceğim, beni insanlardan ve hayattan saklayacak, zırhıyla beni kucaklayıp koruyacak bir denizaltı. Sonra yazıyı keşfettim, yazılardan bir denizaltı yapılabileceğini.

Train on this quote


Rate this quote:
4.3 out of 5 based on 10 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
emre 127.74 99.6%
nage 110.32 94.2%
mavikuzey 98.29 94.2%
mavikuzey 95.55 91.7%
mavikuzey 94.80 92.1%
mavikuzey 93.61 92.7%
user81439 92.32 96.5%
mavikuzey 90.66 93.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
surat 51.51 89.1%
emre 127.74 99.6%
hamitcf 72.00 95.5%
nage 110.32 94.2%
ayse35 47.95 96.9%
ayse35 47.73 97.6%
ayse35 45.38 97.2%
ayse35 44.57 94.3%