Cahit Arf

This quote was added by caglarcoskun
Bilim insanı adayı olan bu çocuklar hiçbir zaman kendilerine öğretilenleri sorgusuz sualsiz ezberlemezler ve doğruluğuna kayıtsız şartsız inanmazlar, çünkü biz bile öğrettiğimiz şeylerin doğruluğundan şüphe etmekteyiz.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 165.00 74%
inw_typer 132.00 78%
_murat_ 113.55 100%
mavikuzey 105.92 96.5%
_murat_ 105.88 97.8%
mavikuzey 105.28 98.6%
_murat_ 100.90 99.5%
mavikuzey 100.62 96.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
maets 57.91 92.8%
maets 44.46 88.6%
ayse35 52.73 96.9%
ayse35 56.77 98.2%
ayse35 52.33 96.5%
ayse35 47.25 95.6%
ayse35 53.49 96.5%
ayse35 46.71 94.8%