Aziz Nesin

This quote was added by caglarcoskun
Korku, en beşeri duygudur. Benim iktidarlara başkaldırışımı görenlerden kimi beni korkusuz insan sandılar. Oysa ben korkarım. Ne var ki, bende, başkalarına yararlı olacaksa, doğru bildiğimi, inandığımı söylemek, açıklamak duygusu, korku duygusuna her zaman üstün gelmiştir. Korkarım, yine söylerim.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
_murat_ 107.28 100%
mavikuzey 89.95 91.7%
mavikuzey 89.32 92.9%
kutsan 88.56 97.1%
_murat_ 79.87 91.7%
kutsan 78.98 92.5%
kutsan 78.71 92.9%
esintu 72.23 95.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
ayse35 55.07 95.5%
user86112 37.55 94.9%
ayse35 51.57 96.4%
ayse35 48.91 95.2%
ayse35 46.62 96.8%
ayse35 49.86 97.1%
ayse35 47.91 97.1%
ayse35 44.43 96.1%