Zaman Çarkı - 1: Dünyanın Gözü - Robert Jordan

This quote was added by profiterolll
O kadar da büyük bir aptal değilim, evlat. Aptallar bile erkeklerle kadınların zaman zaman farklı düşündüklerini bilir, ama en büyük fark şudur. Erkekler unutur, ama asla affetmez; kadınlar affeder, ama asla unutmaz.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mavikuzey 126.45 100%
mavikuzey 112.76 95.2%
mavikuzey 107.78 94.3%
mavikuzey 105.77 97.7%
mavikuzey 103.51 98.6%
kutsan 103.33 98.2%
mavikuzey 100.45 94.3%
quarexx 99.99 85.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
user605695 40.40 92.3%
user71996 42.18 94.7%
profiterolll 72.40 96.4%
profiterolll 70.91 100%
user68594 39.40 86.5%
user68594 37.66 87.0%
user879971 39.74 92.3%
user879971 30.69 89.3%