"Met stokken en stenen" - Albert Einstein

This quote was added by justin0
Ik weet niet welke wapens in de Derde Wereldoorlog zullen worden gebruikt, maar ik weet wel dat in de Vierde Wereldoorlog gevochten zal worden met stokken en stenen.

Train on this quote


Rate this quote:
3.7 out of 5 based on 11 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 168.00 100%
user590498 130.21 98.2%
ribzors 128.60 97.6%
ribzors 127.68 100%
user590498 127.10 97.6%
user590498 116.09 96.5%
user590498 112.93 92.7%
pisum18 110.48 100%

Recently for

Name WPM Accuracy
user444398 52.99 97.6%
user444398 59.14 94.3%
user444398 52.12 96.5%
cjmac310 41.58 98.8%
melijill 94.31 100%
user444398 65.45 98.8%
elmapz 60.03 98.2%
user285671 57.25 95.4%