"Met stokken en stenen" - Albert Einstein

This quote was added by justin0
Ik weet niet welke wapens in de Derde Wereldoorlog zullen worden gebruikt, maar ik weet wel dat in de Vierde Wereldoorlog gevochten zal worden met stokken en stenen.

Train on this quote


Rate this quote:
3.9 out of 5 based on 10 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 168.00 100%
user590498 130.21 98.2%
ribzors 128.60 97.6%
user590498 127.10 97.6%
user590498 116.09 96.5%
user590498 112.93 92.7%
compizfox 106.59 91.7%
haxor 106.04 99.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
gosugoyangi 56.04 98.2%
909rat 54.52 95.4%
909rat 33.56 85.2%
ferryfast 76.73 93.8%
user885045 40.36 90.2%
thefiretower18 59.86 94.8%
myself 54.36 93.2%
letitia 82.56 94.3%