Albert Einstein

This quote was added by justin0
Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user590498 129.83 98.9%
benbeern 119.97 98.9%
user590498 114.85 95.5%
floorvdp 93.15 98.6%
dvorakker 92.41 99.3%
wauter 91.59 100%
ferryfast 90.02 95.9%
nielsvandepas 88.77 97.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
metypingfast 68.66 99.3%
user84935 48.83 97.6%
user84935 44.25 94.3%
gosugoyangi 41.57 90.9%
lindaopinternet 44.71 97.2%
user82452 51.13 91.5%
turris 52.25 97.9%
turris 47.17 95.5%