Albert Einstein

This quote was added by justin0
Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van het woordenboek.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user590498 129.83 98.9%
benbeern 119.97 98.9%
user590498 114.85 95.5%
floorvdp 93.15 98.6%
dvorakker 92.41 99.3%
wauter 91.59 100%
dvorakker 88.62 98.2%
dvorakker 88.31 97.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
bwv988 76.08 97.9%
jvos 53.39 97.2%
myself 53.88 98.9%
massim 87.66 95.9%
dvorakker 88.31 97.2%
foxwell_1454 56.74 91.5%
dvorakker 92.41 99.3%
dvorakker 88.62 98.2%