Albert Einstein

This quote was added by justin0
Betrakta aldrig studier som en plikt, utan som en avundsvärd möjlighet att lära känna den befriande influensen av skönhet i själens kungarike för din egen personliga glädjes skull och för samhällets vinst, som ditt senare arbete tillför.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eriknaslund 107.93 97.9%
eriknaslund 101.43 98.3%
centilong 94.16 100%
centilong 92.82 98.8%
spoomer 92.06 96.7%
emilindstrm 91.74 98.8%
centilong 89.99 98.8%
centilong 89.97 98.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
hallonoid 43.46 93.3%
user79243 34.14 90.8%
hallonoid 43.42 98.7%
user64874 45.20 93.7%
bloodmagick 61.72 97.5%
user77761 30.50 90.7%
arvwe 59.25 92.6%
arvwe 64.75 96.4%