Albert Einstein

This quote was added by justin0
Betrakta aldrig studier som en plikt, utan som en avundsvärd möjlighet att lära känna den befriande influensen av skönhet i själens kungarike för din egen personliga glädjes skull och för samhällets vinst, som ditt senare arbete tillför.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 111.53 100%
eriknaslund 107.93 97.9%
mafuso 107.32 100%
mafuso 104.94 98.4%
mafuso 104.18 98.3%
eriknaslund 101.43 98.3%
mafuso 101.21 99.2%
mafuso 98.75 98.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
talludde 52.64 89.4%
frankfrallannilsson 70.64 90.5%
frankfrallannilsson 84.46 96.0%
frankfrallannilsson 87.79 96.7%
mafuso 96.08 97.1%
frankfrallannilsson 78.43 96.0%
frankfrallannilsson 78.25 94.8%
frankfrallannilsson 83.22 96.0%