Dag Hammarskjöld

This quote was added by justin0
En mogen man är sin egen domare. Till slut blir hans enda fasta stöd troheten mot egen övertygelse. Andras råd är välkomna och värdefulla, men de befriar honom icke från ansvaret. Därför kan han bli mycket ensam.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eriknaslund 102.25 95.9%
centilong 93.86 99.1%
eriknaslund 92.71 95.1%
centilong 91.24 99.5%
centilong 90.65 98.6%
centilong 88.96 98.2%
centilong 87.85 98.6%
centilong 87.45 99.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
sajhe 52.90 88.0%
sajhe 50.78 83.5%
basse 53.56 97.2%
missfaxe 62.66 94.6%
missfaxe 58.10 95.1%
missfaxe 70.20 96.8%
missfaxe 71.75 95.9%
missfaxe 74.72 97.2%