Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali

This quote was added by kutsan
İnsanlar birbirlerini tanımanın ne kadar güç olduğunu bildikleri için bu zahmetli işe teşebbüs etmektense körler gibi rastgele dolaşmayı ve ancak çarpıştıkça birbirlerinin mevcudiyetinden haberdar olmayı tercih ediyor.

Train on this quote


Rate this quote:
3.5 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
_murat_ 109.20 100%
quarexx 107.14 89.8%
mavikuzey 104.66 97.3%
darkxfast 103.17 96.5%
kutsan 96.22 98.6%
_murat_ 94.37 96.9%
mavikuzey 93.33 92.8%
mavikuzey 92.58 91.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
darkxfast 103.17 96.5%
user82860 31.72 85.5%
user82860 31.04 87.6%
user82860 28.78 85.8%
onuruno 49.56 100%
omerbustun 51.13 92.1%
_murat_ 109.20 100%
_murat_ 92.10 95.6%