Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali

This quote was added by kutsan
İnsanlar birbirlerini tanımanın ne kadar güç olduğunu bildikleri için bu zahmetli işe teşebbüs etmektense körler gibi rastgele dolaşmayı ve ancak çarpıştıkça birbirlerinin mevcudiyetinden haberdar olmayı tercih ediyor.

Train on this quote


Rate this quote:
3.5 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
quarexx 107.14 89.8%
mavikuzey 104.66 97.3%
kutsan 96.22 98.6%
mavikuzey 93.33 92.8%
mavikuzey 92.58 91.2%
kutsan 92.24 96.1%
mavikuzey 91.50 92.8%
mavikuzey 90.33 92.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
omerbustun 43.45 81.0%
hateseed 58.91 89.4%
aep44 53.82 90.1%
profiterolll 69.76 98.2%
konttaruan 78.23 93.6%
profiterolll 65.87 97.3%
profiterolll 67.82 98.2%
selin1286 64.59 90.1%