Nietzsche Ağladığında - Irvin D. Yalom

This quote was added by kutsan
Ben filozofluğu sizin için yaptığımı iddia etmiyorum. Oysa siz, doktor; sizi motive eden şeyin bana hizmet etmek, acımı dindirmek olduğunu söylüyorsunuz. Bunların insan motivasyonuyla uzaktan yakından ilgisi yok.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mavikuzey 110.97 97.7%
mavikuzey 110.84 98.6%
mavikuzey 108.89 97.7%
mavikuzey 107.06 96.4%
mavikuzey 105.05 95.9%
mavikuzey 102.24 96.4%
mavikuzey 102.07 96.4%
mavikuzey 99.12 93.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
profiterolll 73.00 98.6%
profiterolll 73.28 99.1%
profiterolll 70.80 99.1%
profiterolll 69.68 99.5%
user53488 37.50 91.0%
mcnr83 14.19 76.0%
oytunistrator 41.94 89.7%
oytunistrator 49.37 88.5%