Tutunamayanlar - Oğuz Atay

This quote was added by kutsan
En kötüsü, hayır demeyi öğrenemedim. Yemeğe kal, dediler; kaldım. Oysa, kalınmaz. Onlar biraz ısrar ederler; sen biraz nazlanırsın. Sonunda kalkıp gidilir. Her söylenileni ciddiye almak yok mu, şu sözünün eri olmak yok mu; bitirdi, yıktı beni.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mavikuzey 110.32 97.6%
mavikuzey 103.47 98.4%
mavikuzey 103.24 98.0%
mavikuzey 99.86 95.3%
mavikuzey 96.77 96.0%
mavikuzey 96.47 93.8%
mavikuzey 95.50 94.6%
mavikuzey 94.80 93.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
omerbustun 58.57 97.2%
omerbustun 40.97 85.6%
profiterolll 23.00 99.2%
profiterolll 64.69 99.2%
profiterolll 66.03 99.2%
profiterolll 59.88 97.2%
profiterolll 55.62 96.8%
profiterolll 61.31 96.0%