Tutunamayanlar - Oğuz Atay

This quote was added by kutsan
En kötüsü, hayır demeyi öğrenemedim. Yemeğe kal, dediler; kaldım. Oysa, kalınmaz. Onlar biraz ısrar ederler; sen biraz nazlanırsın. Sonunda kalkıp gidilir. Her söylenileni ciddiye almak yok mu, şu sözünün eri olmak yok mu; bitirdi, yıktı beni.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mavikuzey 110.32 97.6%
mavikuzey 103.47 98.4%
mavikuzey 103.24 98.0%
mavikuzey 99.86 95.3%
_murat_ 98.17 99.6%
mavikuzey 96.77 96.0%
mavikuzey 96.47 93.8%
mavikuzey 95.50 94.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
koochan 61.61 94.6%
koochan 64.43 96.4%
koochan 61.42 96.0%
koochan 60.62 96.8%
user82860 30.43 88.7%
omerbustun 43.98 84.0%
hateseedling 57.95 85.3%
user81439 38.97 86.5%