Karin Boye

This quote was added by sksksk
Jag hoppas du inte alls har det bra. Jag hoppas du ligger vaken som jag och känner dig lustigt glad och rörd och yr och ängslig och mycket störd. Och rätt som det är, så får du brått att lägga dig rätt för att sova gott. Jag hoppas det dröjer en liten stund... Jag hoppas du inte får en blund!

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eriknaslund 109.83 94.2%
mafuso 104.96 98.7%
frankfrallannilsson 104.88 98.7%
sasse 104.52 99.3%
eriknaslund 104.10 94.5%
mafuso 103.11 99.3%
eriknaslund 102.39 97.3%
centilong 102.07 100%

Recently for

Name WPM Accuracy
onos 66.70 98.7%
talludde 52.49 91.6%
frankfrallannilsson 104.88 98.7%
frankfrallannilsson 82.99 94.2%
talludde 49.01 90.7%
talludde 48.59 90.7%
yomakru 13.41 97.0%
frankfrallannilsson 95.02 95.4%