Anaïs Nin

This quote was added by justin0
Väldigt få människor kommer fram till sin sanning genom plötslig insikt. De flesta får den bit för bit, i liten skala, genom utveckling allteftersom, som när man lägger ett svårt pussel.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 99.64 97.4%
mafuso 98.33 98.4%
mafuso 97.89 95.9%
eriknaslund 97.52 93%
mafuso 95.38 96.9%
mafuso 94.98 96.4%
emilindstrm 94.20 99.5%
mafuso 93.39 94.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
mafuso 81.16 94.4%
mafuso 92.23 96.4%
user77759 69.36 96.4%
mafuso 85.85 91.6%
mafuso 88.57 93.0%
mafuso 93.39 94.4%
mafuso 95.38 96.9%
mafuso 92.23 94.9%