Anaïs Nin

This quote was added by justin0
Väldigt få människor kommer fram till sin sanning genom plötslig insikt. De flesta får den bit för bit, i liten skala, genom utveckling allteftersom, som när man lägger ett svårt pussel.

Train on this quote


Rate this quote:
3.9 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 103.33 100%
mafuso 99.64 97.4%
mafuso 98.33 98.4%
mafuso 97.89 95.9%
mafuso 97.89 96.9%
eriknaslund 97.52 93%
mafuso 97.47 95.9%
mafuso 97.04 94.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
marlene12 34.32 97.4%
onos 64.12 94.9%
yomakru 18.95 94.4%
frankfrallannilsson 85.33 93.9%
frankfrallannilsson 82.96 93.9%
talludde 43.15 83.9%
dwin 79.06 96.9%
dwin 67.66 91.6%