Nalle Puh

This quote was added by justin0
När man är en björn med en mycket liten hjärna och tänker ut saker, upptäcker man att en idé som verkade vara riktigt idéaktig inne i hjärnan, är annorlunda när den kommer ut i det fria och andra människor ser på.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
spoomer 103.93 98.2%
eriknaslund 103.72 97.3%
eriknaslund 102.87 96.8%
eriknaslund 96.78 94.7%
user246965 94.36 95.5%
centilong 93.94 99.5%
maxrydenn 93.50 97.7%
centilong 91.27 99.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
basse 49.05 94.7%
sajhe 41.66 86.6%
jesper1 26.17 72.4%
sajhe 34.11 84.4%
basse 43.88 93.4%
sajhe 33.94 85.9%
fattanu 56.67 83.2%
fattanu 54.95 75.3%