Zaman Çarkı - Dünyanın Gözü - Robert Jordan

This quote was added by profiterolll
Ve gölge toprağın üzerine düştü ve Dünya taştan taşa yaralandı. Okyanuslar kaçtı, dağlar yutuldu, uluslar dünyanın sekiz köşesine dağıldı. Ay kan, güneş kül gibiydi. Denizler kaynadı ve canlılar ölülere imrenir oldu. Her şey parçalandı, anılar dışında her şey unutuldu ve diğerlerinden öte bir anı kaldı, gölgeyi ve dünyanın kırılışını getiren adamın anısı. Ve ona Ejder dediler.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
ceptelefonu 75.09 98.2%
dervish 72.00 95.9%
mavikuzey 71.49 85.0%
ceptelefonu 70.96 97.4%
ceptelefonu 70.38 97.9%
ceptelefonu 68.70 97.2%
ceptelefonu 68.29 96.9%
ceptelefonu 68.26 97.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
omerbustun 48.05 88.2%
aep44 52.71 87.3%
profiterolll 59.00 97.7%
oytunistrator 50.48 94.3%
user605695 35.13 89.4%
user605695 36.56 91.8%
user68594 35.99 92.8%
ceptelefonu 70.38 97.9%