Przedwiośnie, Rodowód (fragment) - Stefan Żeromski

This quote was added by krzys01k
Nie chodzi tutaj - u kaduka! - o herb ani o szeregi przodków podgolonych, z sarmackimi wąsami i przy karabelach - ani wydekoltowane prababki w fiokach. Ojciec i matka - otóż i cały rodowód, jak to jest u nas, w dziejach nowoczesnych ludzi bez wczoraj. Z konieczności wzmianka o jednym dziadku, z musu notatka o jednym jedynym pradziadku.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 85.58 97.7%
montezuma 85.19 98.3%
montezuma 84.84 97.7%
montezuma 81.59 97.7%
montezuma 79.46 96.0%
montezuma 79.35 97.7%
montezuma 78.94 98.3%
montezuma 78.50 97.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
dorota410 22.26 80.5%
limana 30.57 89.2%
wawa6609 40.43 96.8%
gohm 28.40 96.0%
virus44 40.51 91.6%
user654925 45.91 89.6%
user450014 29.11 93.9%
user654925 44.66 88.3%