Sztuka szczęścia. Poradnik życia (fragment) - Dalajlama XIV

This quote was added by krzys01k
Oczekiwania to sprawa niezwykle skomplikowana. Jeżeli są nadmierne, zazwyczaj prowadzą do problemów, ale z drugiej strony, bez oczekiwań i nadziei, bez aspiracji nie ma postępu. Musimy mieć nadzieję. Odnalezienie równowagi nie jest więc łatwe, a każdą sytuację musimy rozpatrywać oddzielnie.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
z0miren 96.26 97.3%
mkrzempek 86.80 99.0%
mkrzempek 84.72 98.3%
mkrzempek 83.91 97.7%
mkrzempek 83.66 96.7%
montezuma 82.73 96.7%
montezuma 82.47 96.0%
michal6271 82.32 93.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 78.83 97%
t0mekju1ce 75.56 96.1%
luqa 46.45 94.2%
t0mekju1ce 81.39 98.6%
luqa 49.30 99.0%
nouveaubes 33.56 89.3%
luqa 52.12 94.8%
t0mekju1ce 74.00 98.0%