Hemsöborna - August Strindberg

This quote was added by henkedanne
Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen. Clara och Lotten voro inne med sköt-ekan att hämta honom på Dalarö brygga; men det dröjde evigheter, innan de kommo i båt.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 105.44 100%
mafuso 104.13 99.1%
mafuso 104.13 97.2%
mafuso 102.44 99.5%
mafuso 101.61 97.7%
mafuso 100.80 100%
mafuso 98.05 98.1%
mafuso 97.30 98.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
mafuso 101.61 97.7%
glykolysen 73.78 91.3%
glykolysen 83.37 96.3%
frankfrallannilsson 90.08 97.7%
frankfrallannilsson 85.24 96.3%
glykolysen 79.40 93.3%
frankfrallannilsson 88.82 95.9%
mafuso 102.44 99.5%