Hemsöborna - August Strindberg

This quote was added by henkedanne
Carlsson var en liten fyrkantig värmländing med blå ögon och näsa krokig som en syskonhake. Livlig, lekfull och nyfiken var han, men sjöaffärerna förstod han inte alls, och han var också kallad ut till Hemsö för att ta hand om åker och kreatur, som ingen annan ville ta befattning med, sedan gubben Flod gått ur livet och änkan satt ensam vid gården.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eriknaslund 104.21 95.6%
eriknaslund 100.53 97.8%
eriknaslund 99.94 95.1%
mafuso 99.29 99.4%
mafuso 98.13 99.7%
mafuso 97.90 98.3%
eriknaslund 97.10 98.0%
mafuso 96.11 97.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
mafuso 91.90 94.6%
joakimandren 72.17 95.4%
mellanfil 37.56 94.9%
mafuso 98.13 99.7%
mafuso 97.90 98.3%
mafuso 99.29 99.4%
mafuso 90.32 98.3%
mafuso 90.52 96.7%