Hemsöborna - August Strindberg

This quote was added by henkedanne
Carlsson var en liten fyrkantig värmländing med blå ögon och näsa krokig som en syskonhake. Livlig, lekfull och nyfiken var han, men sjöaffärerna förstod han inte alls, och han var också kallad ut till Hemsö för att ta hand om åker och kreatur, som ingen annan ville ta befattning med, sedan gubben Flod gått ur livet och änkan satt ensam vid gården.

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eriknaslund 104.21 95.6%
eriknaslund 100.53 97.8%
eriknaslund 99.94 95.1%
eriknaslund 97.10 98.0%
spoomer 95.63 98.6%
spoomer 93.57 97.0%
spoomer 89.03 98.9%
negerneger 81.65 93.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
hitman08 39.19 95.4%
alienthea 37.27 93.4%
alienthea 39.14 92.1%
alienthea 37.62 89.1%
mjm 42.99 99.2%
mjm 40.79 95.4%
negerneger 81.65 93.8%
user71280 62.84 92.4%