Hemsöborna - August Strindberg

This quote was added by henkedanne
Och ibland strök man förbi en ruskprick, ibland ett vitt sjömärke, som såg ut som ett spöke; än lyste kvarliggande snödrivor som lärft på bleke, än döko skötvakare upp ur det svarta vattnet och skrapade mot kölen, när ekan gick över dem; en yrvaken trut skrämdes upp från sin kobbe och tutade liv i tärnor och måsar, som gjorde larm, värre än hin håle, och längst ut, där stjärnorna gingo ner i sjön, syntes ett rött och ett grönt öga av en stor ångare.

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eriknaslund 96.67 98.1%
eriknaslund 93.46 95.0%
eriknaslund 92.32 96.2%
eriknaslund 86.37 95.6%
fattanu 73.08 97.4%
missfaxe 68.92 96.8%
fattanu 66.93 96.8%
missfaxe 65.73 97.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
jesper1 41.36 89.9%
mjm 39.49 96.8%
nosaaki 55.32 96.4%
tobo 48.44 87.0%
missfaxe 68.92 96.8%
missfaxe 59.16 97.2%
missfaxe 56.13 93.2%
missfaxe 65.73 97.2%