Vargarne tjuta - August Strindberg

This quote was added by henkedanne
Vinden vilar, stillhet råder, stadens tornur slagit tolv! Tysta slädarna på föret glida som på bonat golv. Sista spårvagnsklockan klingat, ingen hund på gatan hörs, staden sover, lyktorna släcks, ej en kvist på träden rörs; nattens himmel svart som sammet välver sig oändligt djup. Högt Orion svärdet svänger, Karlavagnen står på stup. Elden i spisen slocknat, blott i fjärran står en rök; ur en skorstensobelisk den stiger som utur ett jättekök.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eriknaslund 85.81 94.1%
eriknaslund 82.41 95.5%
sasse 72.26 93.7%
missfaxe 65.27 96.5%
stajlarn 64.29 93.1%
fattanu 63.41 95.7%
purposeless 62.40 86.5%
purposeless 61.75 86.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
sasse 41.55 96.8%
sasse 33.27 96.2%
lindor87 32.57 80.9%
lindor87 35.78 88.5%
missfaxe 58.39 94.3%
sampabae 40.55 92.4%
sasse 72.26 93.7%
sajhe 47.18 88.0%