Nie-Boska komedia - Zygmunt Krasiński

This quote was added by krzys01k
Skądżeś powstał, marny cieniu, który znać o świetle dajesz, a światła nie znasz, nie widziałeś, nie obaczysz? Kto cię stworzył w gniewie lub w ironii? - Kto ci dał życie nikczemne, tak zwodnicze, że potrafisz udać Anioła chwilą, nim zagrząźniesz w błoto, nim jak płaz pójdziesz czołgać i zadusić się mułem? - Tobie i niewieście jeden jest początek...

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
smolin 78.87 95.4%
montezuma 75.57 98.6%
smolin 74.19 93.6%
montezuma 72.56 100%
montezuma 72.48 96.2%
montezuma 71.84 98.0%
montezuma 69.46 96.2%
smolin 68.25 91.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
adr8688 49.41 98.3%
adr8688 44.34 95.4%
adr8688 37.33 90.9%
megi 43.89 86.1%
megi 44.62 88.7%
montezuma 72.48 96.2%
barto1 50.85 94.6%
montezuma 72.56 100%