L.O.C.

This quote was added by cbm
Som led i hele det her selverkendelsesforløb, jeg har været igennem, efter jeg lagde alkoholen på hylden, har jeg lært at lægge mine forventninger til andre folk fra mig, fordi man ikke kan - eller skal - have kontrol over andre.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
sabotageexe 103.76 99.1%
astroman 100.35 99.1%
sabotageexe 94.33 97.0%
sabotageexe 93.87 93.9%
brorjk 93.74 98.7%
brorjk 90.74 97.0%
cim 90.39 98.7%
brorjk 89.35 97.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
user83106 76.42 95.4%
user83106 68.31 89.8%
user83106 70.83 92.7%
user83106 67.54 90.9%
user83106 74.61 96.6%
user83106 73.61 92.3%
user83106 65.20 90.6%
user83106 73.02 92.7%