Nik (fra Nik & Jay)

This quote was added by cbm
Jeg tror, at det er mere end ti år siden, at jeg har badet i et springvand, og jeg kommer nok ikke til at gøre det igen. Nu ved jeg jo, hvor ulækkert vandet er! Så på det punkt er jeg nok blevet lidt voksen.

Train on this quote


Rate this quote:
3.9 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
brorjk 96.41 100%
brorjk 93.99 97.2%
brorjk 87.71 95.8%
cim 86.18 97.6%
minhemil01 83.32 95.4%
minhemil01 82.06 92.8%
user83743 80.33 95.0%
minhemil01 80.29 96.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
user93304 41.78 94.5%
user83106 77.00 96.7%
user83106 77.20 95.4%
user83106 54.60 92.0%
user83106 77.06 94.5%
user83106 61.11 91.6%
user83106 68.71 92.8%
user83106 65.55 89.3%