Hans Kirk

This quote was added by cbm
Vær sikker på, at den dag, det passer storkapitalen at starte en gaskrig, skal der nok findes teologer, som forkynder, at det i virkeligheden ikke er gas, men den Helligånd, der udgydes over os.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
graben 124.23 100%
brorjk 91.52 96.5%
djoike 89.81 99.0%
ronerino 89.42 92.8%
brorjk 89.38 96.5%
minhemil01 89.35 97.5%
minhemil01 85.75 98.0%
xei 85.72 99.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
user83106 77.05 95.1%
user83106 79.61 96.0%
user83106 79.10 96.5%
user83106 69.22 92.8%
user83106 67.88 93.7%
user83106 69.38 95.6%
user83106 65.34 88.6%
user83106 74.25 98.0%