Helge Steincke

This quote was added by cbm
Det er altid rart, når man kan høre, at en tale kommer fra hjertet, men det er nu ingen skade til, hvis man også kan høre, at den har været en tur gennem hovedet.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
brorjk 105.88 98.8%
brorjk 104.34 97.6%
brorjk 98.94 97.6%
minhemil01 98.88 95.9%
minhemil01 95.94 99.4%
minhemil01 94.00 94.2%
minhemil01 92.97 97.6%
minhemil01 91.22 97.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
minhemil01 34.15 92.0%
minhemil01 27.58 92.6%
minhemil01 23.64 94.7%
minhemil01 22.20 90.5%
minhemil01 81.88 93.1%
user578730 76.01 94.2%
bsitdk 63.59 96.4%
bsitdk 72.87 98.8%