Lech Wałęsa

This quote was added by paxwain
Nigdy przed nikim nie uginam szyi. Można mnie zabić, ale nie pokonać. Dlatego tak wielu chciałoby, choć trochę mnie ugiąć i ze mną walczą, a o kulturę osobistą i wypowiedzi sami swoją zadbajcie. Ja stosuję, co do niektórych Stary Testament. Chamowi odpowiadam po chamsku i guzik mnie to obchodzi, co o tym sądzicie. I nikt i nic nie jest w stanie mnie zmienić.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
bayaz 77.86 97.0%
bayaz 74.63 95.7%
bayaz 73.74 96%
bayaz 69.64 97.8%
orzech 67.53 94.5%
semperfortis 65.48 98.1%
smolin 65.28 93.0%
perepere 63.74 97.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
user802950 40.96 88.0%
mactel 38.24 94.7%
mothrol 51.90 93.0%
mothrol 52.63 94.7%
mythsty 58.78 90.0%
smolin 65.28 93.0%
schmaltzcustard 35.09 99.7%
panmaciek 54.92 93.3%