Dronning Margrethe II

This quote was added by cbm
Sådan ligger vort land på verdenskortet, en dynge af sten og grus, som istiden gnubbede ud af de skandinaviske fjelde og lagde sig her mellem Østersø og Vesterhav.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
brorjk 104.93 99.4%
brorjk 92.94 93.1%
cim 86.60 98.2%
brorjk 83.62 95.3%
astroman 82.37 97.0%
minhemil01 80.71 97.6%
yifei 76.03 95.3%
myrh 74.53 98.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
brorjk 92.94 93.1%
brorjk 104.93 99.4%
stefold 41.22 86.2%
bsitdk 53.95 97.6%
minhemil01 62.59 88.6%
minhemil01 80.71 97.6%
minhemil01 72.99 92.1%
minhemil01 54.16 84.5%