Niels Hausgaard

This quote was added by cbm
Jeg kender folk, der gennem overdreven sport har fået særdeles veludviklede lægmuskler, men til gengæld en tankevirksomhed så træg og uelastisk, at det er en lidelse at være sammen med dem.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
brorjk 94.07 97.4%
cim 90.54 99.0%
brorjk 90.14 99.5%
cim 87.24 99.0%
sindre 86.75 96.9%
cim 85.61 96.4%
minhemil01 81.36 95.9%
djoike 81.20 92.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
user83106 81.14 98.4%
user83106 69.87 92.3%
user83106 78.19 95.9%
user83106 80.00 96.4%
user83106 67.44 90.4%
user83106 70.47 91.3%
user83106 78.10 96.4%
aunk05 56.01 91.3%