Niels Hausgaard

This quote was added by cbm
Jeg kender folk, der gennem overdreven sport har fået særdeles veludviklede lægmuskler, men til gengæld en tankevirksomhed så træg og uelastisk, at det er en lidelse at være sammen med dem.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
brorjk 94.07 97.4%
cim 90.54 99.0%
brorjk 90.14 99.5%
cim 87.24 99.0%
sindre 86.75 96.9%
cim 85.61 96.4%
minhemil01 81.36 95.9%
djoike 81.20 92.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
user497204 45.23 93.6%
user578730 65.05 92.2%
minhemil01 63.25 91.3%
user75720 54.71 97.4%
gingerbomberyt 53.64 98.4%
minhemil01 72.04 87.5%
minhemil01 67.51 88.7%
minhemil01 69.38 89.6%