Ole Bornedal

This quote was added by cbm
Og modstand har man brug for. Hvis man ikke får modstand i forhold til det, man gerne vil lave, så er man færdig. Ens talent kan ikke udvikle sig uden modstand. Så banalt og så elementært er det.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
glevion 155.85 99.0%
graben 122.35 100%
cim 98.57 99.0%
cim 98.52 98.0%
brorjk 96.71 98.0%
cim 90.04 98.0%
minhemil01 89.05 97.5%
brorjk 88.76 99.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
minhemil01 22.65 93.3%
minhemil01 23.37 91.5%
minhemil01 83.28 96.5%
minhemil01 81.38 93.3%
user76946 29.78 94.2%
edos 54.87 96.5%
minhemil01 68.72 96.5%
user578730 64.86 91.5%