Palle Lauring

This quote was added by cbm
Ingen var skyld i, at jeg ikke fra skole eller fra kursus fik en eksamen af en slags. ... Jeg var, og har altid været, begavet nok til at gøre mine dumheder selv.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
minhemil01 97.62 97.6%
brorjk 96.04 95.3%
astroman 90.63 98.8%
djoike 89.07 95.4%
minhemil01 88.49 95.3%
minhemil01 88.34 94.2%
minhemil01 87.91 94.7%
brorjk 87.60 95.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
user497204 45.82 89.5%
minhemil01 77.57 94.2%
user578730 82.40 97.0%
user578730 84.43 98.8%
gingerbomberyt 55.38 97.6%
minhemil01 97.62 97.6%
minhemil01 76.95 91.5%
minhemil01 75.39 89.0%