Platon

This quote was added by cbm
De menneskelige foretagender er ganske vist ikke megen alvor værd, men det er nu engang nødvendigt at være alvorlig - nogen lykke er det derimod ikke.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
graben 127.86 100%
brorjk 95.05 95.5%
minhemil01 93.86 97.4%
brorjk 93.24 96.8%
brorjk 92.25 94.9%
minhemil01 92.03 98.7%
minhemil01 88.40 94.9%
minhemil01 87.16 97.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
user450827 61.27 93.2%
user450827 62.01 93.2%
user450827 51.01 89.4%
daniacho 78.73 96.2%
minhemil01 80.44 98.1%
minhemil01 80.26 92.0%
minhemil01 83.40 97.4%
daniacho 68.95 93.2%