Platon

This quote was added by cbm
De menneskelige foretagender er ganske vist ikke megen alvor værd, men det er nu engang nødvendigt at være alvorlig - nogen lykke er det derimod ikke.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
graben 127.86 100%
brorjk 95.05 95.5%
brorjk 93.24 96.8%
brorjk 92.25 94.9%
minhemil01 92.03 98.7%
minhemil01 87.16 97.4%
brorjk 85.14 94.4%
cim 84.97 99.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
gingerbomberyt 51.20 93.2%
minhemil01 80.66 96.2%
minhemil01 73.18 93.3%
minhemil01 79.71 93.8%
minhemil01 73.80 92.6%
gingerbomberyt 60.99 99.3%
minhemil01 78.93 94.3%
minhemil01 77.83 92.6%