Platon

This quote was added by cbm
De menneskelige foretagender er ganske vist ikke megen alvor værd, men det er nu engang nødvendigt at være alvorlig - nogen lykke er det derimod ikke.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
graben 127.86 100%
brorjk 95.05 95.5%
brorjk 93.24 96.8%
brorjk 92.25 94.9%
minhemil01 87.16 97.4%
brorjk 85.14 94.4%
cim 84.97 99.3%
minhemil01 84.64 98.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
minhemil01 84.64 98.0%
minhemil01 87.16 97.4%
minhemil01 61.86 87.3%
minhemil01 83.18 96.8%
brorjk 93.24 96.8%
minhemil01 71.37 88.2%
minhemil01 65.14 92.0%
minhemil01 70.91 92.1%