Walden - Gospodarka - Henry D. Thoreau

This quote was added by user55182
Niniejsze stronice, a raczej przeważającą ich część pisałem mieszkając samotnie w lesie, o milę od najbliższego sąsiada, opodal miasteczka Concord w stanie Massachusetts; byt zapewniałem sobie wyłącznie pracą własnych rąk. Spędziłem w lesie dwa lata i dwa miesiące, po czym znów powróciłem do życia w cywilizacji.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 170.00 98.6%
inw_typer 170.00 98.6%
inw_typer 170.00 98.6%
inw_typer 170.00 98.6%
inw_typer 170.00 98.6%
inw_typer 170.00 98.6%
inw_typer 170.00 98.6%
inw_typer 170.00 98.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
koochan 59.82 97.8%
montezuma 84.01 99.4%
adr8688 56.66 92.9%
adr8688 53.32 96.6%
baller_69_ 41.26 94.3%
user394605 57.76 91.6%
luqa007 38.87 95.4%
luqa007 59.13 94.8%