Walden - Gospodarka - Henry D. Thoreau

This quote was added by user55182
Niniejsze stronice, a raczej przeważającą ich część pisałem mieszkając samotnie w lesie, o milę od najbliższego sąsiada, opodal miasteczka Concord w stanie Massachusetts; byt zapewniałem sobie wyłącznie pracą własnych rąk. Spędziłem w lesie dwa lata i dwa miesiące, po czym znów powróciłem do życia w cywilizacji.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
inw_typer 170.00 98.6%
inw_typer 170.00 98.6%
inw_typer 170.00 98.6%
inw_typer 170.00 98.6%
inw_typer 170.00 98.6%
inw_typer 170.00 98.6%
inw_typer 170.00 98.6%
inw_typer 170.00 98.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
duszeks 56.65 91.9%
montezuma 77.05 94.8%
user802950 53.39 87.7%
user802950 52.36 91.3%
montezuma 78.45 95.1%
montezuma 79.35 98.7%
igorstrawinsky 33.41 91.3%
inw_typer 170.00 100%