Trenuj swój umysł - Mózg: nauka i rozwój. Kognitywistyka - Terry Horne, Simon Wootton

This quote was added by user55182
W XX wieku nastąpił przyspieszony rozwój badań mózgu. Obserwacjom naukowym poświęcały się grona biologów, matematyków, fizyków, chemików, psychologów, farmakologów, socjologów i filozofów. Ich wysiłki dały początek temu, co nazywamy kognitywistyką. Wraz z rozwojem kognitywistyki wzrastała świadomość roli mózgu w myśleniu refleksyjnym, kreatywnym i krytycznym. Na różnych etapach życia mózg pozwala na różne typy reakcji - u podstaw naszej wolności leży możliwość dokonania wyboru typu reakcji.

Train on this quote


Rate this quote:
3.2 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 76.49 97.1%
bayaz 73.89 98.2%
montezuma 73.68 98.0%
montezuma 72.17 95.0%
michlord 72.07 93.8%
bayaz 70.84 92.7%
montezuma 70.20 97.2%
montezuma 69.93 98.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
user394605 49.66 90.4%
montezuma 73.68 98.0%
megi 40.68 86.3%
user802950 45.32 92.6%
montezuma 76.49 97.1%
qwertyspeed 33.52 85.5%
montezuma 69.93 98.4%
montezuma 72.17 95.0%