Trenuj swój umysł - Mózg: nauka i rozwój. Kognitywistyka - Terry Horne, Simon Wootton

This quote was added by user55182
W XX wieku nastąpił przyspieszony rozwój badań mózgu. Obserwacjom naukowym poświęcały się grona biologów, matematyków, fizyków, chemików, psychologów, farmakologów, socjologów i filozofów. Ich wysiłki dały początek temu, co nazywamy kognitywistyką. Wraz z rozwojem kognitywistyki wzrastała świadomość roli mózgu w myśleniu refleksyjnym, kreatywnym i krytycznym. Na różnych etapach życia mózg pozwala na różne typy reakcji - u podstaw naszej wolności leży możliwość dokonania wyboru typu reakcji.

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 8 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 78.05 99.2%
t0mekju1ce 77.08 99%
t0mekju1ce 76.84 97.8%
montezuma 76.49 97.1%
t0mekju1ce 75.08 98.4%
bayaz 73.89 98.2%
montezuma 73.68 98.0%
montezuma 72.17 95.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
auranoth 46.99 90.7%
tomtommmm 29.26 90.8%
kondziu3216 50.49 95.0%
kondziu3216 50.92 96.1%
pl2137 56.39 95.4%
t0mekju1ce 78.05 99.2%
jmper 30.22 99.2%
t0mekju1ce 77.08 99%