Trójkąt ukraiński - Wprowadzenie 1 - Daniel Beauvoi

This quote was added by user55182
Ton został podany. Nuta idylliczna dominowała w polskim mówieniu o Ukrainie i najlepiej stwierdzić od razu, że było to źródło katastrofalnych najczęściej stosunków między Ukraińcami i Polakami. Niech Ukraińcy się nie obrażają, niniejsze studium dotyczy tylko jednego aspektu historii ich kraju: życia, które Polacy wiedli na Ukrainie. Dotyczy więc ono jednej ze stron, lecz nie chce być przez to pracą stronniczą.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
z0miren 94.26 97.4%
bayaz 76.59 97.4%
barty82 74.51 95.6%
barty82 72.19 96.7%
panmaciek 69.07 93.7%
smolin 68.12 93.2%
grudon 65.22 96.7%
panmaciek 62.70 95.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
barty82 74.51 95.6%
barto 39.35 94.9%
grudon 65.22 96.7%
uksza 50.22 94.3%
user292340 46.70 93.2%
mactel 44.84 96.7%
mactel 42.58 96.0%
mactel 40.75 95.2%