Boeken schrijven - Herman Brusselmans

This quote was added by user270172
Ik heb tot nog toe achttien keer een boek geschreven, maar ik heb veel vaker géén boek geschreven. Het is een rotgevoel om als je een schrijver bent, te beseffen dat je volop bezig bent geen boek te schrijven.

Train on this quote


Rate this quote:
3.2 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
dvorakker 100.63 97.2%
dvorakker 96.53 96.3%
compizfox 95.57 93.7%
dvorakker 95.05 98.1%
massim 93.80 100%
squal55 91.47 98.6%
dvorakker 90.09 100%
aimez 89.78 97.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
jam11 36.03 91.5%
sannedek 67.36 95.4%
unreal939 59.59 97.7%
unreal939 52.88 91.7%
unreal939 49.64 92.1%
basthijssen 81.96 99.1%
eheh 66.46 94.7%
basthijssen 87.53 99.1%