Boeken schrijven - Herman Brusselmans

This quote was added by user270172
Ik heb tot nog toe achttien keer een boek geschreven, maar ik heb veel vaker géén boek geschreven. Het is een rotgevoel om als je een schrijver bent, te beseffen dat je volop bezig bent geen boek te schrijven.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 9 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
dvorakker 100.63 97.2%
basthijssen 98.34 98.1%
cicero 96.60 96.3%
dvorakker 96.53 96.3%
basthijssen 96.06 98.6%
compizfox 95.57 93.7%
dvorakker 95.05 98.1%
basthijssen 94.79 96.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
user444398 53.10 97.2%
localbisexual 60.89 88.8%
user444398 55.33 92.5%
melijill 79.24 95.4%
user215944 70.85 95.4%
user444398 56.58 96.8%
user444398 54.65 97.7%
user444398 56.39 97.2%