Lars Winnerbäck

This quote was added by mingleeber
Detta skall kallas en gång till denne sång. För de flesta som bil har en kanske första dans som vi veta. Men det som vi kanske inte sett, det har inte hänt. Tack gud för ditt goda namn. Jesus tog dig, och sa det också. Torsdag är kommen, så är jag.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
2 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mangero 47.37 93.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
mangero 47.37 93.9%